BSA BATISA

Composition Pack
Katubhadra, Mahaushadh, Katuveera, Raktpushpak, Brahammavriksha, Lavana julabi, Aksheev, Manthapak, Mangalya, Amritphal, Karshaphala, Yoshitpriya, Kana, Chhatra, Dadim, Mishreya, Rasayani, Yavtikta, Katutikta, Ramanthi, Tiktak, Sriphala, Dipyaka, Rohini, Deepani,Saubhagya, Siddhartha, Somraji, Markav, Pandurdrum, Chakri, Veervraksha, Sahastravedhi, Krishn, Ushna, Mahishaksh, Sahastravirya, Utkat, Suvarchika 200 grm