NUTRIBIS-G

Information About NUTRIBIS-G
COMPOSITIONPACK
Gokshur-260ml
Talmakhana-490mg
Kaunch Beej-500mg
Shatawar-500mg
Bidari Kand-500mg
Choti Elaichi-90mg
Jaiphal-30mg
Javitri-30mg
Lavang-20mg
Kaju-500mg
Parval Pishti-200mg
Kasis Bhasam-95mg
Swaran gaurik-100mg
Ashavagandha-10mg


300gm